Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van Vayu Yoga, Oostschans 38, 4463 AM Goes,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68604629.


Privacyverklaring

Als je een account hebt bij Vayu Yoga , lid wilt worden, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van ons onlinesysteem of reageert op onze social media, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Wij willen in deze privacyverklaring graag inzicht geven over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vayu Yoga.


Vanzelfsprekend gaat Vayu Yoga met uiterste zorgvuldigheid om met de door jou verstrekte persoonsgegevens, en leeft zij de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens na, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Dit houdt in dat wij te allen tijde:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
  • Vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent de persoonsgegevens, je hierop wijzen en zullen respecteren;


In deze privacyverklaring staat samengevat welke gegevens we van je verwerken, waarom we dit doen, en hoe wij met de persoonsgegevens omgaan.

Daarnaast wordt uitgelegd op welke manier je invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door Vayu Yoga.


Vayu Yoga behoudt zich het recht op ieder moment deze privacyverklaring te wijzigen. Op www.vayuyoga.nl vind je altijd de meest actuele privacyverklaring. 


Verwerking van persoonsgegevens

Volgens de AVG zijn de persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Het gaat hierbij om alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn,


Bij het aanmaken van een account bij Vayu Yoga verwerken wij in ieder geval je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Ook als je al een account bij Vayu Yoga hebt, blijven we deze persoonsgegevens van je verwerken. Bij gebruik van de diensten van Vayu Yoga worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: roepnaam, achternaam, lidnummer, abonnementsvorm, bezoekregistratie, je financiële status bij Vayu Yoga (afgenomen diensten/producten en of deze zijn betaald) en gezondheidsgegevens, (indien deze met toestemming door betrokkene aangegeven) ten behoeve van de docenten bij Vayu Yoga.


Waarom verwerken van deze gegevens?

Alle gegevens die wij verwerken dienen een specifiek doel, onderstaand de belangrijkste doelen:


Dienstverlening

Vayu Yoga verwerkt jouw gegevens om jou onze diensten te kunnen leveren. Wij hebben deze gegevens nodig voor het aanmaken van een eigen account, waardoor je toegang krijgt tot de lessen van Vayu Yoga, daarnaast worden deze gegevens gebruikt vragen te beantwoorden, klachten te behandelen, voor het opstellen, versturen en incasseren van de abonnementsgelden.


Informeren

Vayu Yoga verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via email of Yogibit te kunnen informeren over je account, eventueel ook telefonisch of met uitzondering per brief.

Ook ontvang je informatie via een nieuwsbrief over bijvoorbeeld nieuwe lessen, workshops of acties. Voor deze nieuwsbrief kun je je te allen tijde afmelden.


Analyses & onderzoek

Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel de diensten van Vayu Yoga te verbeteren. Ook is het mogelijk dat wij je vragen om vrijblijvend mee te doen aan een klantonderzoek om ook op deze manier de dienstverlening te kunnen verbeteren. Vanzelfsprekend beslis je zelf om hieraan mee te werken en toestemming te geven.


Rapportage

Vayu Yoga verwerkt gegevens van leden voor het maken van rapportages. Op basis van deze rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd, en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens bevatten geen informatie over individuele leden maar alleen informatie over bepaalde groepen, zoals soort abonnement.


Contact

Mocht er op welke wijze ook contact zijn tussen jou en Vayu Yoga (telefoon, email, social media, of andere manier) dan kunnen jouw gegevens worden geregistreerd. Zo kunnen alle teachers van Vayu Yoga zien dat er al eerder contact geweest is en waarover. Dit om optimaal van dienst te kunnen zijn m.b.t. vragen over account, abonnement en betalingen.


Beveiliging

Vayu Yoga neemt bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We website van Vayu Yoga maakt gebruik van een betrouwbare firewall om te borgen dat je persoonsgegevens niet openbaar komen. Mocht je de indruk krijgen dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of je wenst meer informatie neem dan contact op met Vayu Yoga.


Hoe lang bewaren van de gegevens?

Wij bewaren de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de te verwezenlijken doeleinden, niet langer dan strikt noodzakelijk, dan wel op grond van de wet is vereist.


Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Vayu Yoga verwerkt een aantal bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien je deze persoonlijk met toestemming aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening.

Vayu Yoga verwerkt deze gegevens alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, zoals het opstellen van persoonlijke lessen. Deze gegevens worden alleen aan betrokken teachers binnen Vayu Yoga verstrekt wanneer zij deze nodig hebben voor hun lessen.


Verstrekking aan derden

Vayu Yoga maakt gebruik van diensten van andere partijen. Werkzaamheden waarbij derde partijen betrokken zijn: het verzorgen van het reserveringssysteem, de (financiële)administratie, incasso, website en bankverkeer. Door middel van getekende overeenkomsten met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens worden er diensten van het desbetreffende bedrijf afgenomen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. 

Vayu Yoga kan op grond van wet- en regelgeving wel verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.


Binnen EU

Vayu Yoga verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Vayu Yoga verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website gebruiksvriendelijker.


Rechten omtrent persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook heb je recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen je hiervoor te legitimeren.


Indien Vayu Yoga toestemming heeft om de door jou verstrekte gegevens te verwerken, is er altijd het recht om deze toestemming in te trekken.


Klachten of vragen

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan graag contact op nemen met Vayu Yoga. 


Vragen 

Als je naar aanleiding van bovenstaande Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op met Vayu Yoga door een email te sturen naar info@vayuyoga.nl