Algemene voorwaarden

Artikel 1

Begrippen

1.1 Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden gehanteerd door Vayu Yoga staan op de website van Vayu Yoga, www.vayuyoga.nl.


1.2 Vayu Yoga is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68604629, gevestigd Oostschans 38, 4463 AM, te Goes.


1.3 Deelnemer: persoon die deelneemt aan een yogales, XL-les, special class, workshop, training of kinderyogales van Vayu Yoga.


1.4 Lidmaatschap: Vayu Yoga maakt gebruik van Yogibit; een onlinesysteem voor ledenadministratie, betalingen en reserveringen. Lidmaatschap bij Vayu Yoga komt tot stand door registratie van de deelnemer (of ouder/verzorger van de deelnemer) in Yogibit en na betaling.


1.5 Lid: iemand met een lidmaatschap van Vayu Yoga.


1.6 Lesrooster: het wekelijkse aanbod van yogalessen bij Vayu Yoga.


1.7 Lessen: alle lessen welke gegeven worden door de teachers van Vayu Yoga.


Artikel 2

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle proeflessen, losse lessen, 

10-rittenkaarten, abonnementen, XL-lessen, special classes, workshops, trainingen, kinderyoga en producten. Door betaling van de les gaat de deelnemer (of ouder/verzorger van de deelnemer) akkoord met de algemene voorwaarden van Vayu Yoga. 

Vayu Yoga behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website www.vayuyoga.nl.


Artikel 3

Lidmaatschap

3.1 Vayu Yoga maakt gebruik van Yogibit; een onlinesysteem voor ledenadministratie, betalingen en reserveringen. Lidmaatschap bij Vayu Yoga komt tot stand door registratie van de deelnemer (of ouder/verzorger van de deelnemer) in Yogibit en na betaling.

Een lidmaatschap is niet overdraagbaar aan derden.


3.2 Leden kunnen yogalessen van het lesrooster volgen op basis van proefles, losse les, lessenreeks, 10-rittenkaart of abonnement. 


3.3 Voor deelname aan een workshop, special class, training, kinderyoga of aanschaf van producten uit de webshop dient een deelnemer (of ouder/verzorger van deelnemer) zich te registreren in Yogibit.


Artikel 4

Proefles, losse les, 10-rittenkaart en abonnementen


4.4.1 Proefles

 • Gratis les van het lesrooster naar keuze
 • Eenmalig aan te schaffen


4.4.2 Losse les

 • 2 Maanden geldig vanaf aanschafdatum 
 • 1 Les naar keuze van het lesrooster
 • Betaling via iDeal of contant


4.4.3 10-Rittenkaart

 • 1 Jaar geldig vanaf aanschafdatum
 • 10 Lessen naar keuze van het lesrooster
 • Betaling via iDeal of contant


4.4.4 Abonnementen

Maandabonnement 1 les per week

 • Looptijd 1 maand 
 • Elke kalenderweek 1 vaste of wisselende les van het lesrooster
 • Betaling via automatische incasso


Maandabonnement 2 lessen per week

 • Looptijd 1 maand
 • Elke kalenderweek 2 vaste of wisselende lessen van het lesrooster
 • Betaling via automatische incasso


Maandabonnement onbeperkt

 • Looptijd 1 maand
 • Onbeperkt lessen volgen naar keuze van het lesrooster 
 • Betaling via automatische incasso


Voor alle abonnementen geldt:

 • Looptijd start 1e van de maand;
 • Geldig vanaf aanschafdatum tot einde van die maand, het systeem berekent restprijs;
 • Wordt aangegaan voor een minimale termijn van 3 maanden en wordt daarna automatisch maandelijks verlengd;
 • Opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand;
 • Mogelijkheid tot automatische aanmelding vaste les


4.4.5 Vervroegd opzeggen abonnement bij ziekte en blessures

In bijzondere gevallen als zijnde langdurig ziek, operatie, blessure kan deelnemer een aanvraag indienen tot vervroegd stoppen van zijn/haar abonnement door een email te sturen naar info@vayuyoga.nl.


4.4.6 Pauzeren abonnement

Bij een lidmaatschap van langer dan 3 maanden is het mogelijk om, bijvoorbeeld in het geval van vakantie, het abonnement te pauzeren met een minimumtermijn van 1 maand. 


4.4.7 Vervallen lessen

Vakantiesluiting van Vayu Yoga en het vervallen van lessen door bijvoorbeeld nationale feestdagen, vakantie, ziekte of opleiding zijn doorberekend in de abonnementsprijzen.


Artikel 5

Reserveringen en lesrooster

5.1 Leden dienen zich aan te melden voor de gewenste yogales. Dit kan via www.vayuyoga.nl of via de app van Yogibit. Abonnementhouders kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van automatische aanmelding voor (een) vaste les(sen). Aanmelden voor een les kan tot 5 minuten voor aanvang van de les. Tot 2 uur voor aanvang van de les kan de aanmelding kosteloos geannuleerd worden. Bij annuleringen korter dan 2 uur vooraf, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht. Wanneer een les wordt gecanceld door Vayu Yoga ontvangen alle aangemelde deelnemers een bericht via email en wordt de les niet in rekening gebracht.


5.2 Het meest recente en geldende lesrooster is te vinden op de website www.vayuyoga.nl,

Vayu Yoga behoudt zich het recht ten alle tijden roosterwijzigingen door te voeren.


Artikel 6

Special class, workshop en training

6.1 Voor deelname aan een special class, workshop of training dient een deelnemer zich te registreren en aan te melden in Yogibit. Na betaling via iDeal is de aanmelding definitief.


6.2. Het afmelden van de special class, workshop of training kan voorafgaand via een email naar info@vayuyoga.nl.

6.3 Deelnemer kan de aanmelding tot 5 dagen voor de betreffende datum kosteloos annuleren. Bij annuleren binnen 3-4 dagen wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Annuleren 0-2 dagen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

6.4 Bij annulering van een special class, workshop of training door Vayu Yoga, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende aanmeldingen, wordt de betaling geretourneerd.

Artikel 7

Kinderyoga

7.1 Voor deelname aan kinderyoga dient de ouder/verzorger van de deelnemer zich te registreren en aan te melden in Yogibit. 


7.2 Kinderyoga kan gevolgd worden op basis van een losse les of een lessenreeks. Per persoon kan er eenmalig gebruikt worden gemaakt van een gratis proefles. 


7.3 Deelname aan kinderyoga kan na betaling van de lessenreeks of losse les.


7.4 Door betaling van de lessenreeks of losse les gaat de ouder/verzorger akkoord met de algemene voorwaarden van Vayu Yoga en de geldende huisregels.


7.5 Bij het niet kunnen volgen van één of meer van de lessen van de lessenreeks, kunnen deze worden ingehaald bij een volgende lessenreeks.


7.6 Vayu Yoga kan de lessenreeks kinderyoga annuleren vanwege te weinig aanmeldingen. De betaling wordt in dat geval geretourneerd.


7.7 In uitzonderlijke gevallen, zoals bijvoorbeeld een fysieke of psychische aandoening of een verstorende of negatieve invloed op de groep, kan Vayu Yoga beslissen om af te zien van deelname aan de les, ook na betaling. Dit gebeurt in overleg met de ouder/verzorger.

Artikel 8

Betalingen, prijzen en prijswijzigingen

8.1 Betalingen voor een losse les, 10-rittenkaart, special class, workshop, training of kinderyoga dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les via iDeal. Abonnementen via automatisch incasso.


8.2 Producten uit de website dienen te worden voldaan via iDeal. Aangekochte producten kunnen retour binnen 7 dagen na aankoop, mits in originele verpakking.


8.3 De geldende en meest recente prijzen zijn te vinden op de www.vayuyoga.nl. Vayu Yoga behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Elke wijziging wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief.


8.4 Indien de verschuldigde betaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, blijft deelnemer alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd.

Artikel 9

Huisregels

 • Parkeren op de aangeduide parkeerplekken aan de achterkant van de studio en aan de buitenkant van The Boatshed;
 • Bij binnenkomst schoenen en jassen op de daarvoor bestemde plek plaatsen;
 • Waardevolle spullen als telefoon, autosleutels, portemonnee, sieraden kunnen in de daarvoor bestemde locker geplaatst worden;
 • De lounge en yogazaal mogen niet met schoenen worden betreden;
 • Neem geen jassen, tassen en schoenen mee de zaal in;
 • Wachten tot aanvang van de les kan in de lounge;
 • Wanneer er lessen worden gegeven graag zoveel mogelijk stilte in acht te nemen in de lounge;
 • Yogamatten en props zijn aanwezig in de studio. Deelnemer gaat correct om met deze materialen;
 • Yogamatten worden na afloop van de les door deelnemer schoongemaakt;
 • Deelnemer houdt alle ruimtes in de yogastudio (lounge, kleedruimte, toilet en yogazaal) zo netjes mogelijk.

Artikel 10

Aansprakelijkheid, diefstal en gezondheid

10.1 Deelnemer dient de instructies van de teacher in acht te nemen. 

Vayu Yoga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na de les ontstaat.

10.2 Vayu yoga is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen die zijn opgeborgen of neergezet in/of buiten de studio.

10.3 Blessures, medicijngebruik, zwangerschap of andere lichamelijke of geestelijke condities die van invloed kunnen zijn op de yogales, special class, workshop, training of kinderyoga dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt. Op basis van medische klachten waarbij het niet duidelijk is wat de invloed van yoga hierop kan zijn behoudt Vayu Yoga het recht een deelnemer niet deel te laten nemen aan een les.
10.4 Schade die door deelnemers wordt toegebracht aan eigendommen van Vayu Yoga of aan de studio, dienen worden vergoed.


Artikel 11: Toepasselijk recht / geschillen

11.1 Op alle registraties bij Vayu Yoga, lidmaatschappen en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, abonnement, special class, workshop, training, kinderyoga en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van losse lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Vayu Yoga zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.


Artikel 12: Persoonsgegevens 

Vayu Yoga registreert persoonsgegevens van de leden voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de ledenadministratie.

Vayu Yoga gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vayu Yoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Vayu Yoga gebruikt om deelnemers te informeren over activiteiten van Vayu Yoga, evenals het communiceren van eventuele rooster-wijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig afmelden van de nieuwsbrief van Vayu Yoga evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Vayu Yoga via email info@vayuyoga.nl.